Popover

Popover används tillsammans med en informationsikon och används i tjänster för att ge användaren möjlighet att få mer information och en fördjupad förklaring om en specifik del av tjänsten.

Visuella exempel

Ui-kittet

Popover

Riktlinjer

  • En inforuta aktiveras med klick på infoikon.
  • Inforutan ska placeras så att det inte täcker det element som är relevant för informationen.
  • En inforuta ska ha ett stäng-kryss i övre högra hörnet.
  • Användaren kan stänga inforutan genom att antingen trycka på Info-ikonen eller klicka på stäng-knappen.
  • Inforutan kan ha rubrik och brödtext eller endast brödtext.
  • Infoikonen ska ha tillräckligt stor klickyta.

Bra att tänka på

  • En infoikon med tillhörande inforuta ska inte innehålla central information som är viktig för att användaren ska förstå och kunna använda tjänsten. Sådan information ska inte döljas.
  • Inforutan ska inte innehålla redundant information.

Tillgänglig komponent

  • Användaren kan enbart öppna inforutan genom att klicka på info-ikonen eller genom att tabba till info-ikonen och trycka Enter.
  • Om användaren hovrar över ikonen så sker ingenting.